רשמת המתנ"סים קריית מוצקין (ע"ר מס' 58026376-2) הודעה על מכרז פומבי

1. רשת המתנ"סים קריית מוצקין (להלן: "הרשת") מזמינה בזאת במסגרץ מכרז פומבי קבלת הצעות מחיר לאספקת ציוד ומוצרי נקיון, בהתאם לרשימה מפורטת בנספח א' למסמכי המכרז.

2. על כל מציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, במצטבר.

3. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בתשלום סך של 1000 ש"ח (אשר לא יוחזרו גם במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא).
את התשלום ניתן לבצע במזומן או באמצעות המחאה לפקודת רשת המתנ"סים קריית מוצקין, במזכירות הרשת ברחוב מורדי הגטאות 17, קריית מוצקין,החל מיום ד' 19.1.2022 בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 13:00.

4. לא יתקיים מפגש בין המציעים למזמין.

5. התחרות במכרז בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף תהיה על גובה המחיר המוצע וכמות הציוד ומוצרי הניקיון המוצעת, ועל מרכיבי האיכות.

6. המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ג', 8.2.2022 בשעה 12:00 , לתיבת המכרזים במשרדי הרשת, ברח' מורדי הגטאות 17, קריית מוצקין.

7. מכלול התנאים, המסמכים הדרושים ותנאי ההתקשרות מפורטים בהרחבה במסמכי |המכרז ואין באמור כאן כדי לגרוע מהמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בין שאר מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר.

8. אין הרשת מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל
הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.

9. הרשת שומרת על זכותה להאריך את המועדים הנקובים לעיל.
שינויים ועדכונים יפורסמו באתר רשת המתנייסים 
יש לעקוב אחר העדכונים באתר.

powered by ATARIX