הודעה שניה בעניין מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד ומוצרי ניקיון

א. המועד לרכישת חוברות המכרז מוארך עד ליום שלישי, 15.2.22.

ב. ניתנת בזאת אפשרות לסבב נוסף של משלוח שאלות הבהרה, עד ליום א', 20.2.2022 בשעה 14:00.

ג. המועד למתן מענה לשאלות ההבהרה – הסבב הנוסף - עד ליום רביעי, 23.2.22, בשעה 12:00.

ד. מוארך בזאת המועד להגשת הצעות, עד ליום ג', 1.3.2022, בשעה 12:00. פתיחת
מעטפות ביום ג', 1.3.2022 בשעה 12:30.

ה. בנספח ב' למסמכי המכרז "הצעת והצהרת המציע", בסעיף 42, במקום התאריך
8.5.2022, התאריך הוא 2.6.2022.

powered by ATARIX