הודעה בעניין מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד טכני ותחזוקה

א.המועד לרכישת חוברות המכרז מוארך עד ליום רביעי, 2.2.2022.
ב.המועד למשלוח שאלות הבהרה מוארך עד ליום חמישי, 3.2.2022 בשעה 14:00.
ג.המועד למתן מענה לשאלות הבהרה מוארך עד ליום ראשון, 6.2.2022 ,בשעה 12:00 .
ד.להלן תוספת לסעיף 18(א( לחוזה המכרז: בשורה השלישית לאחר המילה
"נוספים" יירשם: " –מבין הספקים שהוכרזו כזוכים במכרז –".

powered by ATARIX