הודעה על מכרז פומבי

רשת המתנ"סים קריית מוצקין (ע"ר מס' 58026376-2)-הודעה על מכרז פומבי

 1. רשת המתנ"סים קריית מוצקין (להלן: "הרשת") מזמינה בזאת במסגרת מכרז פומבי קבלת הצעות למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של 2 מזנונים, מתחם מתקני שעשועים, סיורי גמלים וסוסי פוני במתחם החי-פארק ברח' החשמונאים 79 קריית מוצקין (להלן: "החי-פארק").
 2. על כל מציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, במצטבר.
 3. ניתן לרכוש את חוברת המכרז החל מיום שלישי ה- 20.10.2020 במשרדי הרשת ברח' מורדי הגטאות 17, קריית מוצקין, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00, בעלות של 1,000 ₪ - סכום שלא יושב בכל מקרה.
 4. סיורים בחי פארק, בתיאום מראש, ייערכו בין התאריכים 21-29/10/2020. רכישת מסמכי המכרז היא תנאי לעריכת הסיור. קיום הסיורים כפוף להנחיות עקב נגיף הקורונה וייערך בהתאם ל-"תו הסגול".
 5. התחרות במכרז בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף תהיה על גובה הסכום הראשוני המוצע, על גובה התשלום החודשי המוצע ועל מרכיבי האיכות המפורטים במסמכי המכרז.
 6. ניתן להפנות שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ותנאיו בכתב בלבד ובאמצעות דוא"ל לכתובת:  zipir@km.matnasim.co.ilולא יאוחר מיום 3.11.2020 בשעה 15:00.
 7. המועד האחרון להגשת ההצעות: 22.11.2020 בשעה 14:00, לתיבת המכרזים במשרדי הרשת.
 8. מכלול התנאים, המסמכים הדרושים ותנאי ההתקשרות מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז ואין באמור כאן כדי לגרוע מהמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בין שאר מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר.
 9. אין הרשת מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  
 10. ניתן לפנות לרשת בטל: 04-8306663 ובדוא"ל: zipir@km.matnasim.co.il.
 11. התאריכים הנקובים לעיל עשויים להשתנות עקב מגבלות הסגר והנחיות הממשלה בעקבות נגיף הקורונה. שינויים ועדכונים יפורסמו באתר רשת המתנ"סים בכתובת: https://www.mozkin.org.il/index.php
 12. יש לעקוב אחר העדכונים באתר.

 לצפייה בקובץ לחץ כאן

רשת המתנ"סים קריית מוצקין, ע"ר