חיפוש באתר

מכרזים

מכרז פומבי מס' 1/2019

מכרז פומבי למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה (ללא זכות החזקה) של בית קפה בקאנטרי ספורטלי קריית מוצקין

הודעה על הארכת מועדים וביטול דמי רכישת מסמכי המכרז

רשת המתנ"סים מודיעה בזאת על הארכת מועדים במכרז שבנדון וביטול דמי רכישת מסמכי המכרז, כדלקמן:
עריכת סיור בספורטלי
המועד האחרון לעריכת סיור בספורטלי מוארך עד יום 24.5.2019.

שאלות הבהרה
המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה מוארך עד יום 26.5.2019 בשעה 15:00.
המועד האחרון למתן מענה לשאלות הבהרה מוארך עד יום 27.5.2019 בשעה 15:00.
שאר המועדים נותרים בעינם.


קבלת מסמכי המכרז
הרשת מודיעה על ביטול דמי רכישת מסמכי המכרז.
שאר תנאי המכרז נותרים בעינם.

לשאלות ניתן לפנות למנהלנית הרשת בטלפון שמספרו: 04-8306663

רשת המתנ"סים קרית מוצקין
ע"ר מס' 58026376-2

 
נספח טו'
מכרז פומבי למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה (ללא זכות החזקה) של בית קפה בקאנטרי ספורטלי קריית מוצקין

מכרז פומבי מס' 1/2019

מענה לשאלות הבהרה

השאלות  התשובות 
האם יש להגיש ערבות בנקאית במועד הגשת
ההצעה למכרז או בזמן חתימת החוזה
1. במועד הגשת ההצעות- יש להגיש ערבות בנקאית לקיום המכרז, בנוסח
נספח ו' למסמכי המכרז – ראה סעיפים 36-43 למסמך הזמנה להציע
הצעות.
2. במועד החתימה על החוזה- על הזוכה להגיש ערבות בנקאית לביצוע
החוזה, בנוסח נספח יג' למסמכי המכרז – ראה סעיף 78 למסמך הזמנה להציע הצעות
האם ניתן להגיש שיק פתוח מחשבון העסק
במקום הערבות/הערבויות הבנקאית הנדרשת
לא.
ראה לעיל.
שאלה בנוגע לאופן הגשת ההצעות ובפרט
אימות חתימה על ידי עורך דין
ראה סעיפים 46-58 למסמך הזמנה להציע
הצעות ובפרט סעיף 49
מתבקשת הבהרה של "סכום המקסימום"
המוגדר במסמכי המכרז כ- 5% ממחזור
העסקאות - לפי דיווחי הזכיין לרשויות המס
ואישור מרואה חשבון של הזכיין לסכומי
העסקאות - לחודש, הסכומים אינם כוללים
מע"מ.
הבהרה:
הזכיין שייבחר ישלם מדי חודש את הסכום הגבוה מבין אלה:
1. 5,000 ₪
2. סכום השווה ל– 5% ממחזור העסקאות באותו חודש, לפי דיווחי
הזכיין לרשויות המס ואישור מרואה החשבון של הזכיין לסכומי
העסקאות.
שני הסכומים אינם כוללים מע"מ.
לפיכך על הצעות המחיר לכלול שני רכיבים:
1. הראשון, רכיב המינימום, שלא יפחת מסך של 5,000 ₪ לא כולל מע"מ.
2. השני, רכיב המקסימום, שלא יפחת מ– 5% ממחזור העסקאות כאמור, לא
כולל מע"מ.
מבוקש להעלות את מחיר המקסימום עבור
ארטיק/גלידה. לטענת השואל מחיר מקסימלי
של 7 ₪ אינו רלוונטי, שכן מחירי עלות של
גלידות איכותיות הם 6.8 .₪
סעיף 2 להזמנה להציע הצעות מונה רשימה של מוצרים שחייבים להימכר על ידי הזכיין ובמחירים מקסימליים כנקוב שם. מעבר לכך ניתן יהיה למכור מוצרים נוספים, בכפוף למכלול התנאים וההגבלות המנויים בתנאי המכרז.
לצורך כך יש להגיש במסגרת ההצעה תפריט ומחירון מוצע – נספח י' למסמכי המכרז,
אשר ייבחנו על ידי ועדת המכרזים במסגרת אמות המידה לבחירת הזוכה במכרז – ראה
סעיף 45 ב. 4. למסמך הזמנה להציע הצעות.
האם ניתן למכור גם מוצרי מזון שאינם
מנויים בסעיף 2 למסמך הזמנה להציע הצעות
כן, בהתאם לאמור לעיל ובכפוף לכל המגבלות הנקובות במסמכי המכרז (למשל, סעיף 2) ג (למסמך הזמנה להציע הצעות).
ערכתי סיור בקאנטרי ספורטלי לפני שלקחתי
את מסמכי המכרז, ואת מסמכי המכרז
לקחתי לאחר התאריך האחרון לעריכת סיור,
האם אני יכול להחתים כעת על מסמך עריכת
סיור?
במידה שערכת סיור לפני המועד האחרון לעריכתו (בהתאם להודעה על הארכת
מועדים) ובתיאום מראש, עליך לצרף להצעה תצהיר המפרט את העובדות הרלוונטיות,
ובפרט מועד הסיור ופרטי נציג רשת המתנ"סים/הספורטלי אשר ערך את הסיור
עמך. הנושא ייבחן על ידי ועדת המכרזים במסגרת בדיקת ההצעה.

צרו קשר:
  • מתנ"ס קרית מוצקין
  • מורדי הגטאות 17
  • קרית מוצקין
  • 04-8306666
  • פקס: 04-8306661
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות