חיפוש באתר

טפסים

הסכם השתתפות בצהרון

הנחיות למילוי הטופס:

הסכם השתתפות בצהרון רשת המתנ"סים בשנת הלימודים התשע"ז

שעות פעילות:

1. הצהרון יהיה פתוח בימים א-ה בשעות 12:45-17:00 לילדי בי"ס, ובשעות 14:00-17:30 לילדי הגן בין החודשים ספטמבר 2016 עד יוני 2017. מחיר הצהרון 1000 ₪ (לא כולל הסעות).

2. הצהרון יהיה סגור בערבי חג, במקביל ללוח החופשות שיימסר בתחילת השנה.

3. בחופשות מלימודים ובשביתות הצהרון יהיה פתוח בין השעות 07:30 עד 17:00 ללא תוספת תשלום (גן ובי"ס).

מחירים ותשלומים:

1. מחיר השתתפות בצהרון 1000 ₪ לחודש, מחיר ההסעות 220 ₪ לחודש.

2. התשלום יבוצע בעת ההרשמה בכרטיס אשראי או שיקים דחויים עבור כל השנה. במקרה של שיק חוזר או שבוטל, רשאית הרשת לגבות עמלה + ריבית פיגורים כפי שנהוג בבנק.

3. ניכוי תשלום עבור הצהרון ייעשה בתנאים קבועים ואחידים ע"י המתנ"ס ומידי חודש בחודשו. זמן הפירעון לא יאוחר מ-10 לחודש השוטף.

4. שכר הצהרון ישולם גם בגין ימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.

5. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו , תגרור הפסקה מיידית של השתתפות הילד בצהרון.

6. יש לשלם מקדמה בסך של 400 ₪ לצורך שמירת מקום שינוכו בתשלום חודש ספטמבר. במקרה של ביטול הרשמה יחזרו 250 ₪ בלבד וזאת לפני פתיחת שנת הלימודים, במקרה של ביטול אחרי פתיחת הלימודים מקדמה לא תוחזר.

7. כל איחור מעבר לשעת הסיום יחוייב בתשלום נוסף של 25 ₪ ויחוייב ע"י צוות הצהרון.

איסוף:

1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00 (בי"ס) 17:30 (גן) ומתחייבים לדייק. בגין כל 1/4 שעה של איחור באיסוף הילד יחוייבו ההורים בסך של 25 ₪ . ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחוייבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המתנ"ס.

2. האיסוף ייעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב.

3. מובהר כי בצהרון בו יש איסוף רב של ילדים מגני ילדים הסמוכים לצהרון, תהא הרשת רשאית להוציא את הילדים מהגן לפני השעה 14:00.

למען הסר ספק, ידוע להורים כי סירוב לאמור לעיל יגרום לרשת קושי לתת את השירות וייתכן ולא תהיה אפשרות לצרף את הילד לצהרון.

צילומים:

במהלך השנה יצולמו הילדים בפעילותם ע"י הצוות החינוכי לצורך תיעוד הפעילויות בצהרון ולפרסום באתר האינטרנט של הרשת ובעיתונות המקומית , מצ"ב נספח לחתימה בנושא.

הצהרת בריאות:

ההורים מצהירים בזה , כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

1. ההורים ימסרו מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.

2. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלה רפואית בצהרון (נספח נפרד).

3. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד במידה וחש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת.

4. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו לרשת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במהלך שעות היום ויקפידו לעדכן את הרשת על כל שינוי בפרטים אלו.

5. ההורים מצהירים כי ברור להם שעפ"י הנחיות משרד הבריאות , חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן, הוצאות שתידרש הרשת להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן ע"י ההורים.

ביטוח הילדים:

הרשת אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות:

במקרה של רצון הפסקת השתתפות מצד ההורים:

1. על הורי המשתתף להודיע חודש ימים מראש ובכתב למשרדי המתנ"ס או למנהלת מדור הגיל הרך. חודש ימים אלו יחוייבו בתשלום, והורי המשתתף יוכלו לבחור האם לשלוח את הילד לצהרון או לא, התשלום ייגבה בכל מקרה.

2. ילד שנעדר מהצהרון מפאת מחלה או נעדר מכל סיבה אחרת שהיא ישלם שכר לימוד מלא.

3. הרשת תהיה רשאית להחליט , עפ"י שיקול דעתה של גננת הצהרון, רכזת הצהרונים וסמנכ"ל המתנ"ס, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת.

4. במקרה הנ"ל הרשת תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים של יומיים. גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון תיפסק החל ממועד הפסקת השתתפות ואילך.

5. במקרה של אלימות מצד המשתתף הרשת רשאית להשעות ילד ממסגרת הצהרון ליומיים. בחודשים יולי אוגוסט יפעל הצהרון החל מהשעה 07:30 ועד השעה 17:00 במתכונת קייטנות, התשלום יתבצע בנפרד.

כל משתתף שנרשם לצהרון ל-10 חודשים מראש (ספטמבר –יוני) ולשבוע מלא, יהיה זכאי להנחה של 230 ₪ בקייטנת הקיץ על קייטנה מלאה.

מובהר בזה, כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה מעת לעת מהרשות המקומית ו/או מרשת "צהריים טובים" בחברה למתנ"סים ו/או ממשרד הכלכלה ו/או מכל גורם מוסמך אחר.

הצהרת ההורים

אנו מצהירים בזאת כי קראנו את הסכם השתתפות בצהרון , והבנתי את תוכנו ומאשרים בחתימתנו את התחייבותנו לביצוע.

הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה
1.לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותיות ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד, במסגרת הצהרון.
:
2.לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון:
3.הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
:
4.בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית , ולנהוג בהתאם לאמור בו.
:
5.מידע רפואי:
6.כל אימת שתתעורר בעיה המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון, אנו מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין לפרק זמן נדרש ובין לצמיתות- עפ"י העניין.
:
7.ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים הנדרשים לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל (שהנם ברמת צוות הגן ולא ברמת חובש או אדם בעל הכשרה רפואית).
:
8.ידוע לנו שאין באפשרותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות הרפואיות שמהם סובל ילדנו/תנו, וממילא אנו פוטרים אתכם מכל חובה ואחריות בקשר לטיפול ולהשגחה הנובעת מן המגבלות הרפואיות , כאמור.
:
9.אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיינה לנו כל טענות, מענות, או תביעות בקשר להחזקת ילדנו/תנו בצהרון ולטיפול ולהשגחה שיתנו לו/לה בצהרון בקשר למגבלות הרפואיות שלו/שלה.
:
הערות: יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה / הבעיה.
ולראיה באנו על החתום:
חתימת ההורים:
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות